Cảng và công trình biển – Port and marine constructions

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 2 TC (3 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key: 21111031
Lecturer: Tran Duc Phu, Dinh Ngoc Huy


Tóm tắt môn học: 
 Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cảng và các công trình biển; các yếu tố cơ bản cần xem xét khi thiết kế quy hoạch cảng; quy hoạch tổng thể cảng; các điều kiện môi trường cần xem xét khi thiết kế, quy hoạch cảng và công trình biển; quy hoạch và thiết kế vùng nước của cảng; thiết kế cảng và công trình biển.


Summary:
  The course provides basic knowledge of port and marine constructions; the basic factors to consider in the design of port planning; port master plan; environmental conditions to consider when designing and planning ports and marine structures; planning and design of port’s waters; port design and marine structures.