Địa lý tự nhiên Biển Đông – Physical Geography of the East Sea

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 2TC (3 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key – 21111012
Lecturer: Le Thi Kim Thoa


Tóm tắt môn học: 
 Cung cấp kiến thức cơ sở về vị trí, các đặc điểm tự nhiên vùng  Biển Đông và hệ thống các đảo ven bờ, các loại tài nguyên Biển Đông, các vấn đề thiên tai, ô nhiễm  cùng các công ước Luật biển liên quan.


Summary: 
 The course provides basic knowledge on the location, natural features of the East Sea and the system of coastal islands, types of resources in the East Sea, issues of natural disasters, pollution and related Law of the Sea conventions.