Hải dương học nghề cá – Fishery oceanography

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 2TC (3 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key – 21111037
Lecturer: Hoang Xuan Ben – Oceanography Institutes


Tóm tắt môn học:
 Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về hải dương học ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản ở các vấn đề khác nhau. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ giúp học viên phân tích số liệu thống kê nghề cá và dự báo ngư trường. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho sinh viên các khái niệm về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nghề cá. 


Summary: 
 The course provides basic knowledge on oceanography applying on fishery at different issues. In addition, the course will also help the student to analysis the fishery statistic data and forecasting the fishing ground. The course will also provide student the concepts of climate change affecting on fisheries.