Kiểm soát ô nhiễm biển – Control of marine pollution

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 2TC (3 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key – 21111047
Lecturers: Tran Thi Kim, Nguyen Ky Phung

Tóm tắt môn học: Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực môi trường và kỹ năng thực hiện công tác quản lý môi trường theo xu hướng phát triển hiện đại. Cụ thể, môn học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và các yêu cầu pháp lý liên quan trong kiểm soát và giám sát môi trường biển.

Summary:  This course will provide students with in-depth knowledge of the environmental field and skills to perform environmental management according to modern development trends. Specifically, the course will provide students with knowledge of measures to prevent and control marine pollution and related legal requirements in the control and monitoring of marine environment.