Mô hình hóa môi trường biển – Modelling marine environment

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 3TC (4.5 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key – 21111025
Lecturer: Tran Thi Kim, Nguyen Ky Phung


Tóm tắt môn học: 
 Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình hóa các quá trình truyền chất gây ô nhiễm trong môi trường biển. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mô hình hóa các quá trình ô nhiễm trong việc giải quyết các vấn đề thực tế về ô nhiễm môi trường biển.


Summary: 
 The course provides basic knowledge of modelling contaminants transmission processes in marine environments. In addition, the course introduces basic applications of modelling pollution processes in solving practical problems of marine pollution.