Quản lý tài nguyên và môi trường biển- Marine resources and environment management

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 2 TC (3 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key – 21111019
Lecturer: Tran Thi Kim, Nguyen Van Tin, Phung Thi My Diem


Tóm tắt môn học: 
 Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tài nguyên biển và hải đảo, các công cụ quản lý tài nguyên biển, ô nhiễm môi trường biển và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Môn học cũng giới thiệu những kiến thức về môi trường biển và hải đảo của đất nước. 


Summary:
  The course provides basic knowledge about the resources of the sea and islands, tools for the management of marine resources, marine pollution and the control of marine pollution. The course also introduces the knowledge of the country’s marine and island environment.