Sinh thái biển – Marine Ecology

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 3TC (4,5 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key – MARE-P5-05
Thời gian: 02/2022 – 06/2022  –
Time: February/2022- June 2022 

 Tóm tắt môn học:  Cung cấp sự hiểu biết về các mô hình phong phú và đa dạng của các sinh vật biển và các quá trình trong hệ sinh thái biển; Hiểu sự phức tạp của các hệ thống biển và cách định lượng chúng; Hiểu cách thiết kế các thí nghiệm / thu thập dữ liệu để phát triển lý thuyết và giải pháp cho các vấn đề môi trường và bảo tồn trong các sinh cảnh ven biển / biển. 

 Summary:  Provide an understanding of the patterns of abundance and diversity of marine organisms and the processes in marine
ecosystems; Understand the complexity of marine systems and how to quantifying them; Understand how to design the experiments/ collect
data for the development of theory and solutions to environmental and conservation problems in coastal/marine habitats.