Tương tác sông biển – River sea interactions

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 3 TC (4.5 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key: 21111049
Lecturer: Bui Hong Long – Oceanography Institute


Tóm tắt môn học:
  Cung cấp kiến thức về ảnh hưởng của sông đối với biển; xác định các vấn đề khoa học về ranh giới tác động của biển đến hệ thống sông, hỗ trợ xác định phạm vi quản lý vùng ven biển;  Cung cấp các phương pháp tiếp cận để xác định các thành phần trên biển (thủy văn, thủy triều …) giúp phát hiện các khu vực tiềm năng cho ngư trường đánh bắt và năng suất sơ cấp cao; Hiểu các phương pháp tiếp cận để xác định vùng ảnh hưởng của Nước ngọt (ROFI) ở các vùng ven biển cũng như các vùng bị ảnh hưởng bởi các quá trình vật lý (như phân tầng, nhiễu động do gió, sóng, thủy triều và dòng chảy); Cung cấp kiến thức về các quá trình tương tác sông – biển và ảnh hưởng của chúng bởi sự phát triển kinh tế – xã hội và biến đổi khí hậu.


Summary:
  Provide the knowledge of the influence of the river into the sea; identify scientific issue of upper boundary of sea impacts into the river, supporting to determinate the scope of coastal management; Provide the approaches to identify marine fronts (hydrology, tide…) that help to detect potential areas for high primary productivity and fishing grounds; Understand the approaches to determinate the Regions Of Fresh water Influence (ROFI) in the coastal areas as well as the areas affected by physical processes (such as stratification, disturbance caused by wind, waves, tides and currents); Provide the knowledge of river – sea interaction processes and theirs influence by the of socio-economic development and climate change.