banner

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo - MAREM, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

- Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028-39914492        - Email: qltnbienhaidao@hcmunre.edu.vn
Website: https://biendaohcm.com        FanPage: https://www.facebook.com/KhoaBienDao


  Available courses

  Số Tín chỉ - No of credits: 3 TC
  Mã môn học - Enrollment key - 22608

   Tóm tắt môn học:  Khóa học cung cấp cung cấp kiến thức cơ sở về các nguyên tắc, nguyên lý hoạt động của hệ thống viễn thám; [Đọc thêm ...]

   Summary:  The goal of the fundamental of remote sensing course is to provide fundamental knowledge of the principles of remote sensing systems;  [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No of credits: 3 TC
  Mã môn học - Enrollment key - 160315151

   Tóm tắt môn học:  Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến bản đồ; Các đặc điểm liên quan đến cơ sở toán học của bản đồ; [Đọc thêm ...]

   Summary:  The course provides basic knowledge related to maps; Features related to the mathematical basis of the map;  [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No of credits: 4.5 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111025

   Tóm tắt môn học:  Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình hóa các quá trình truyền chất gây ô nhiễm trong môi trường biển. [Đọc thêm ...]


   Summary:  The course provides basic knowledge of modeling contaminants transmission processes in marine environments.  [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No of credits: 3 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111019

   Tóm tắt môn học:  Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tài nguyên biển và hải đảo, các công cụ quản lý tài nguyên biển  [Đọc thêm ...]

   Summary:  The course provides basic knowledge about the resources of the sea and islands, tools for the management of marine resources [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ- No of credits: 3 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111047

   Tóm tắt môn học:  Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực môi trường và kỹ năng [Đọc thêm ...]


   Summary:  This course will provide students with in-depth knowledge of the environmental field and skills to perform environmental management   [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 3 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111031

   Tóm tắt môn học:  Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về cảng và các công trình biển; các yếu tố cơ bản cần xem xét khi thiết kế quy hoạch cảng; [Đọc thêm ...]

   Summary:  The course provides basic knowledge of port and marine constructions; the basic factors to consider in the design of port planning;  [Read more ...]

  Đăng ký khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ- No. of credits: 3 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111037

   Tóm tắt môn học:  Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về hải dương học ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản ở các vấn đề khác nhau.  [Đọc thêm ...]

   Summary:  The course provides basic knowledge on oceanography applying on fishery at different issues.  [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 4,5 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111014

   Tóm tắt môn học:  Cung cấp sự hiểu biết về các mô hình phong phú và đa dạng của các sinh vật biển và các quá trình trong hệ sinh thái biển; [Đọc thêm...]

   Summary:  Provide an understanding of the patterns of abundance and diversity of marine organisms and the processes in marine ecosystems; [Read more...]

  Đăng ký khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 4.5 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111049

   Tóm tắt môn học:  Cung cấp kiến thức về ảnh hưởng của sông đối với biển; xác định các vấn đề khoa học về ranh giới tác động của biển đến hệ thống sông, [Đọc thêm ...]

   Summary:  Provide the knowledge of the influence of the river into the sea; identify scientific issue of upper boundary of sea impacts into the river,   [Read more ...]

  Đăng ký khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 4.5 ECTS
  Mã môn học - Course enrollemnt: 21111060

   Tóm tắt môn học:  

  Môn học trang bị những kiến thức nâng cao về phân tích không gian, thiết kế Cơ sở dữ liệu (CSDL), phát triển ứng dụng GIS và thành lập bản đồ.  [Đọc thêm ...]

   Summary:  This course equips advanced knowledge on spatial analysis, [Read more ...]

  Đăng ký khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 4,5 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key : 131214903

   Tóm tắt môn học:  Khóa học cung cấp kiến thức về số hóa bản đồ, bản đồ số dùng trong ngành khí tượng thủy văn. [Đọc thêm ...]


   Summary:  The course provides knowledge on map digitization, digital maps used in hydrometeorology..[Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 3 ECTS
  Mã môn học - Enrollment key - 21111012

   Tóm tắt môn học:  Cung cấp kiến thức cơ sở về vị trí, các đặc điểm tự nhiên vùng  Biển Đông và hệ thống các đảo ven bờ, 

  [Đọc thêm ...]

   Summary:  The course provides basic knowledge on the location, natural features of the East Sea [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No. of credits: 3ECTS
  Mã môn học- course enrollment: 160314151

   Tóm tắt môn học:  Cung cấp kiến thức cơ sở về các nguyên tắc, nguyên lý hoạt động của hệ thống viễn thám và GIS.[Đọc thêm ...]

   Summary:  Provide basic knowledge about the principles and operating principles of remote sensing and GIS systems.  [Read more ...]

  Đăng ký Khóa học - Enroll Now

  Số Tín chỉ - No of credit: 4.5 ECTS
  Mã môn học - Course enrollement: 21111021

   Tóm tắt môn học:  Cung cấp những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết trong tìm hiểu, khai thác và ứng dụng của một công nghệ mới  [Đọc thêm ...]

   Summary:  Provides basic knowledge and necessary skills in understanding, exploiting and applying a new technology in research and deployment of marine science and technology,  [Read more ...]

  Đăng ký khóa học - Enroll Now

  Thời gian : 19- 20 tháng 8 năm 2021 (Date: 19-20 Aug 2021)
  Hình thức (Mode): trực tuyến (Online)

  Giới thiệu về khóa tập huấn:

  Khóa tập huấn sẽ cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết về sử dụng Xerte và Moodle  [Đọc thêm ...]

   Introduction to the LMS training:

  The LMS (Learning Management System) training course will provide participants with all the basic knowledge and skills necessary to use Xerte and Moodle  [Read more ...]

  Đăng ký khóa học - Enroll Now