Kỹ thuật số hóa bản đồ- Map digitization

Includes lifetime access

Course Overview

Số Tín chỉ: 3TC (4.5 ECTS)
Mã môn học – Enrollment key: 131214903
Lecturer: Le Thi Kim Thoa


Tóm tắt môn học:
 Khóa học cung cấp kiến thức về số hóa bản đồ, bản đồ số dùng trong ngành khí tượng thủy văn. Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin địa lý và kỹ thuật số hóa bản đồ chuyên ngành;Ứng dụng GIS giải quyết bài toán cụ thể trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.


Summary:
 
 The course provides knowledge on map digitization, digital maps used in hydrometeorology. Equip knowledge about specialized geographic information systems and map digitization. Application of GIS to solve specific problems in the field of hydrometeorology.

Be the first to comment

Leave a Reply